Formulari d’inscripció 10é concurs Joves Intèrprets 2019

10é Concurs de Joves Intèrprets 2019 INSCRIPCIONS. Del 10 de febrer al 24 de març de 2019 (ambdós inclosos). Llegiu atentament les bases i empleneu el formulari d’inscripció, i no oblideu adjuntar els documents sol·licitats per a una millor organització del concurs. BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ Por favor active JavaScript en su navegador para correctamente enviar el formularioCognoms i Nom*DNI*Adjuntar còpia DNI*Mòbil*Adreça*Localitat*Data de Naixement*Correu Electrònic*Modalitat en què es presenta*Modalitat A (de 7 a 8 anys)Modalitat B (de 9 a 10 anys)Modalitat C (de 11 a 12 anys)Modalitat D (de 13 a 14 anys)Modalitat E (de 15 a 16 anys)Modalitat F (de 17 a 18 anys)Modalitat G (de 19 a 22 anys)Especialitat*- Vent-Fusta- Vent-Metall- Corda- Piano- PercussióInstrument*Obra lliure que interpretarà, autor i duració aproximada*Escola de Música / Conservatori a què pertany*Senyalar el que corresponga en cada casAcompanyament de piano (organització)Acompanyament de piano (propi)Acompanyament amb "audio"Obra sense acompanyamentAdjuntar partitures d' acompanyament de piano (si es fa servir el de l'organització). En format .pdfObservacionsAdjuntar Document IngrèsAUTORITZACIÓ DE CESSIÓ D'IMATGESAUTORITZE que la meua imatge puga aparéixer en fotografies i audiovisuals destinats a la difusió d'activitats de l' Escola de Música Joan Garcés Queralt en la web, xarxes socials, cartelleria i altres mitjans de difusió. Esta autorització podrà ser revocada en qualsevol moment mitjançant un escrit a viu@escolademusicajoangarces.com.*AccepteNo accepteATENCIÓ. Els menors de 14 anys hauran d'omplir també el consentiment de pares o tutors amb l'Autorització d'us d'imatges (per als menors de 14 anys) hi figura a l'apartat 10é Concurs de Joves Intèrprets 2019 de la web.Signe l'inscripció i la conformitat amb la Llei orgànica de protecció de dades*AccepteEnviarLLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES En compliment de...

Autorització d’ús d’imatges per als menors 14 anys

AUTORITZACIÓ PER A LA PUBLICACIÓ D'IMATGES. Per emplenar els menors de 14 anys.El dret a la pròpia imatge està reconegut a l'article 18. de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, article 13 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. La Llei de Protecció de Dades ens obliga a disposar de l'autorització del pare, mare o tutor/-a per a publicar les fotos dels menors, i per això sol·licitem el consentiment dels pares o tutors legals per a poder publicar les imatges en les quals apareguen individualment o en grup, els xiquets i xiquetes participants en les activitats d'aquesta escola. Nom i Cognoms de l'alumne o participant*Correu electrònic de l'alumne o participant (opcional)Nom i Cognoms del pare, mare o tutor/-a*NIF del pare, mare o tutor/-a*Correu electrònic del pare, mare o tutor/-a (obligatori)*Relació amb l'alumne/participant menor d'edat*PareMareTutor/-aAUTORITZACIÓ*SÍNOAUTORITZE que la meua imatge puga aparéixer en fotografies i/o audiovisuals destinats a la difusió d'activitats i events en la web, xarxes socials, cartelleria -i altres mitjans de difusió-de l' Escola de Música Joan Garcés Queralt. Esta autorització podrà ser revocada en qualsevol moment mitjançant un escrit a...

Formulari d’inscripció al 8é concurs Joves Intèrprets 2017

TANCAT EL TERMINI D’INSCRIPCIONS. En uns dies publicarem el llistat d’inscrits a les diferents modalitats del concurs, així com el nom de les persones que formaran part del jurat. Gràcies a tots els inscrits per fer possible l’edició d’enguany amb la vostra participació, i les nostres sinceres disculpes a aquells que heu tingut algun problema amb el formulari d’inscripció, mirarem de sol·lucionar-ho de cara a la propera edició. Salutacions a tots. Comença el compte...