Formulari d’inscripció 11é concurs Joves Intèrprets 2020

Formulari d’inscripció 11é concurs Joves Intèrprets 2020

11é Concurs de Joves Intèrprets 2020

INSCRIPCIONS. Del 13 de gener al 15 de març de 2020 (ambdos inclosos).

Llegiu atentament les bases i empleneu el formulari d’inscripció, i no oblideu adjuntar els documents sol·licitats per a una millor organització del concurs.

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓAUTORITZACIÓ DE CESSIÓ D'IMATGES

ATENCIÓ. Els menors de 14 anys hauran d'omplir també el consentiment de pares o tutors amb l'Autorització d'us d'imatges (per als menors de 14 anys) hi figura a l'apartat 11é Concurs de Joves Intèrprets 2020 de la web.


LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal (LOPD) l’Escola de Música “Joan Garcés Queralt” , com a responsable del fitxer informa de les següents consideracions: Les dades de caràcter personal que li sol•licitem, quedaran incorporades a un fitxer la finalitat del qual és la GESTIÓ de la pròpia entitat. Els camps marcats amb asterisc (*) són d'emplenament obligatori, sent impossible realitzar la finalitat expressada si no aporta aquestes dades. Queda igualment informat de la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició, de les seues dades personals per correu ordinari (plaça Enric Garcés nº5, 46512 Faura,) o per correu electrònic (concurs@escolademusicajoangarces).

Autorització d’ús d’imatges per als menors 14 anys

AUTORITZACIÓ PER A LA PUBLICACIÓ D'IMATGES. Per emplenar els menors de 14 anys.

El dret a la pròpia imatge està reconegut a l'article 18. de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, article 13 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. La Llei de Protecció de Dades ens obliga a disposar de l'autorització del pare, mare o tutor/-a per a publicar les fotos dels menors, i per això sol·licitem el consentiment dels pares o tutors legals per a poder publicar les imatges en les quals apareguen individualment o en grup, els xiquets i xiquetes participants en les activitats d'aquesta escola.


AUTORITZE que la meua imatge puga aparéixer en fotografies i/o audiovisuals destinats a la difusió d'activitats i events en la web, xarxes socials, cartelleria -i altres mitjans de difusió-de l' Escola de Música Joan Garcés Queralt. Esta autorització podrà ser revocada en qualsevol moment mitjançant un escrit a viu@escolademusicajoangarces.com.