Menors de 14 anys (incl). Autorització d’ús d’imatges.

Menors de 14 anys (incl). Autorització d’ús d’imatges.

ATENCIÓ: abans d’omplir aquesta autorització s’ha d’emplenar i enviar el formulari d’inscripció en el concurs. És, per tant, un document complementari a la sol·licitud d’inscripció.

    AUTORITZACIÓ PER A LA PUBLICACIÓ D'IMATGES. Obligatori emplenar els menors de fins a 14 anys (inclosos).

    El dret a la pròpia imatge està reconegut a l'article 18. de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, article 13 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. La Llei de Protecció de Dades ens obliga a disposar de l'autorització del pare, mare o tutor/-a per a publicar les fotos dels menors, i per això sol·licitem el consentiment dels pares o tutors legals per a poder publicar les imatges en les quals apareguen individualment o en grup, els xiquets i xiquetes participants en les activitats d'aquesta escola.