Formulari d’inscripció 2023

Formulari d’inscripció 2023

  FORMULARI D'INSCRIPCIÓ EN EL 12é CONCURS DE JOVES INTÈRPRETS 2023

  (De l'1 de març al 24 d'abril DE 2023) Places limitades

  Els camps marcats amb (*) són obligatoris.  CESSIÓ D'IMATGES (*) AUTORITZE que la meua imatge puga aparéixer en fotografies i audiovisuals destinats a la difusió d'activitats de l' Escola de Música Joan Garcés Queralt en la web, xarxes socials, cartelleria i altres mitjans de difusió. Esta autorització podrà ser revocada en qualsevol moment mitjançant un escrit a viu@escolademusicajoangarces.com.

  ATENCIÓ (RECORDE):

  Els menors de 14 anys hauran d'omplir també el consentiment de pares o tutors amb l'Autorització d'ús d'imatges (per als menors de 14 anys) que hi figura a l'apartat Concurs de Joves Intèrprets 2023 del menú web.


  LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal (LOPD) l’Escola de Música “Joan Garcés Queralt” , com a responsable del fitxer informa de les següents consideracions: Les dades de caràcter personal que li sol•licitem, quedaran incorporades a un fitxer la finalitat del qual és la GESTIÓ de la pròpia entitat. Els camps marcats amb asterisc (*) són d'emplenament obligatori, sent impossible realitzar la finalitat expressada si no aporta aquestes dades. Queda igualment informat de la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició, de les seues dades personals per correu ordinari (plaça Enric Garcés nº5, 46512 Faura,) o per correu electrònic (concurs@escolademusicajoangarces).

  Menors de 14 anys (incl). Autorització d’ús d’imatges.

  Menors de 14 anys (incl). Autorització d’ús d’imatges.

  ATENCIÓ: abans d’omplir aquesta autorització s’ha d’emplenar i enviar el formulari d’inscripció en el concurs. És, per tant, un document complementari a la sol·licitud d’inscripció.

   AUTORITZACIÓ PER A LA PUBLICACIÓ D'IMATGES. Obligatori emplenar els menors de fins a 14 anys (inclosos).

   El dret a la pròpia imatge està reconegut a l'article 18. de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, article 13 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. La Llei de Protecció de Dades ens obliga a disposar de l'autorització del pare, mare o tutor/-a per a publicar les fotos dels menors, i per això sol·licitem el consentiment dels pares o tutors legals per a poder publicar les imatges en les quals apareguen individualment o en grup, els xiquets i xiquetes participants en les activitats d'aquesta escola.